header

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 tn 4ธนกฤต
นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 14เอมกาา
นางสาวเอมิกา  เภาคำ
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา


tn 30พฒนพงษ
ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง
ครู
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

tn 32สายธาร
นางสายธาร  สุขทวี
ครูผู้ช่วย
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com