header

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 3
นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

24
นางสาวเอมิกา  เภาคำ
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา


53
ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

tn 2
นางสายธาร  สุขทวี
ครูผู้ช่วย
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com