header

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

tn 14เอมกาา
นางเอมิกา  สีสมดี
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

 

 tn 4ธนกฤต

นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศศ.ม.บริหารการศึกษา


tn 30พฒนพงษ
ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง

ครู
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

tn 32สายธาร
นางสายธาร  สุขทวี
ครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com