การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี
ครูชำนาญการ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 tn 4ธนกฤต

นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 30พฒนพงษ
ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง

ครู
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 32สายธาร
นางสายธาร  สุขทวี
ครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ