header

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

tn 1

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้เข้าร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มาประดิษฐาน ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com