header

ทัศนศึกษา ม.ต้น

tn IMG 159

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com