header

ตอบปัญหากฎหมาย

tn ตอบปญหากฎหมาย ๑๗๐๘๒๑ 0001

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันเสาร์ท่ี 19 สิงหาคม 2560  ณ จังหวัดชลบุรี

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com