header

AP Handa

tn แชมป ภาคกลางและตะวนออก ๑๗๐๘๒๙ 0004

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปีท่ี่ 7/2560 เขตภาคกลาง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) กรุงเทพมหานคร วันท่ี 26 สิงหาคม 2560

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com