header

อบรมทรัพยากร

tn IMG 0945

 

18-19 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก นักเรียน และเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ในการนี้ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมการเข้าค่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com