header

ปฐมนิเทศ

tn 1

 

      10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แนะนำคุณครูแต่ละฝ่ายงาน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนและการแต่งกาย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com