header

อบรมคุณธรรมม.1,4

IMG 6323

           22-24 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ฝึกเจริญสมาธิ รวมถึงการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com