header

ตรวจหาสารเสพติด

ตรวจปสสาวะ161 ๑๘๐๖๒๖ 0006

 

25 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับครูประจำชั้นทุกชั้น คัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com