ตลาดอาชีพ

tn IMG 8455

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ" ขึ้น เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนจัดหาสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม