ข้อสอบมาตรฐานกลาง

tn สอบกลาง ม.1 ม.2 ๒๐๐๒๒๕ 0002

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยจัดสอบในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563

tn สอบกลาง ม.1 ม.2 ๒๐๐๒๒๕ 0010 tn สอบกลาง ม.1 ม.2 ๒๐๐๒๒๕ 0012 tn สอบกลาง ม.1 ม.2 ๒๐๐๒๒๕ 0025สอบกลาง ม.1 ม.2 ๒๐๐๒๒๕ 0038