header

อำลาครูฝึกสอน

tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0002

 

ร่วมแสดงความยินดีกับนายพัทธพล โทสูงเนิน (นักศึกษาผึกสอน) ท่ีได้มาฝึกประสบการณ์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการนี้นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0005 tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0023 tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0027 tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0037 tn ครเอม ๒๐๐๒๒๗ 0040

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com