header

รางวัลระบบดูแลนักเรียน

ระบบดแลนกเรยน

19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ตามโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดแลนกเรยนS  9437259S  9437260

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com