header

โรงเรียนคุณธรรม

โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 5

19 สิงหาคม 2563 คุณครูภาณุพงศ์ สังขะวินิจ และคุณครูชาคร บำรุงกิจ นำนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 5โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 3

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com