โรงเรียนคุณธรรม

โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 5

19 สิงหาคม 2563 คุณครูภาณุพงศ์ สังขะวินิจ และคุณครูชาคร บำรุงกิจ นำนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 5โครงการสงเสรมคณธรรม ๒๐๐๘๒๑ 3