header

แข่งขันวิทยาศาสตร์

แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 1

19 สิงหาคม 2563 คุณครูอรพรรณ ฉันทานุมัติ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 จากการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 1แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 4แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 24แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 26แขงขนสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต ๒๐๐๘๒๑ 28

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com