header

รับการประเมินระบบดูแลฯ

ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 149

24 สิงหาคม 2563 นางกลอยสุข เมืองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และคณะ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม คณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเชิงประจักษ์

ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 72ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 66ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 71ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 56ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 93ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 79ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 85ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 102ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 112ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 113ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 134ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 149ระบบดแล ระดบภาค ๒๐๐๘๒๔ 97

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com