header

ทุนมูลนิธิผู้ประสบภัย

ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 3

 23 กันยายน 2563 คุณครูขวัญฤทัย อร่ามศรี นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 0ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 2ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 3ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 4ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 5ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 10ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 6

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com