header

โครงงานอาชีพ63

โครงงานอาชพ ๒๐๑๑๐๕ 26

 4-5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ "โครงงานอาชีพ" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปสร้างอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

โครงงานอาชพ ๒๐๑๑๐๕ 26โครงงานอาชพ ๒๐๑๑๐๕ 4โครงงานอาชพ ๒๐๑๑๐๕ 90IMG 6357IMG 6304IMG 6215IMG 6180

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com