header

อบรมPLC

tn IMG 25600810 131904

 

คุณครูธนกฤต  สุกเขียวและคุณครูสายธาร  สุขทวี เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางงวิชาชีพ (PLC) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นปีบ โรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com