header

คณิตศาสตร์

27
นางสาวศรินนา  ยัญญะจันทร์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์

32
นายภานุพงศ์  สังขะวินิจ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์

48
นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี
ครูผู้ช่วย

คบ. คณิตศาสตร์

49
นางสาวฉวีวรรณ คำสี
ครูผู้ช่วย

คบ. คณิตศ่าสตร์

 

tn 41

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี     งามจั่นศรี

ครูผู้ช่วย

คบ. คณิตศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com