header

บุคลากร

 

172251

นายอภิเชษฐ์  ชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

tn 2เสนห
นายเสน่ห์  มาโค
ครู
tn 4ธนกฤต
นายธนกฤต  สุกเขียว
ครู
tn 3รงจตร
นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
ครู 

 

tn 6จรยา
นางจริยา  หวันทา
ครู
tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
ครู

tn 8ณฏธนนยา
นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
ครู 

 

 tn 10เทวาฤทธ
นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
ครู

 11

นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี
ครู

tn 5บญฤทธ
นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
ครู

  

tn 14เอมกาา
นางสาวเอมิกา  เภาคำ
รู
tn 11กญญาณฐ
นางกัญญาณัฐ  กองยอด
ครู
tn 12สภาพร
นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
ครู

 

tn 13ณฐปภสร
นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครู
  tn 17สพนา
นางสาวสุพนา  จันทร์น้อย
ครู

  

tn 15รตนาภรณ
นางรัตนาภรณ์  นาดี
ครู
tn 16สมฤทธ
นายสัมฤทธิ์  นาดี
ครู
tn 20ศรนนา
นางศรินนา  ลงมาก
ครู

  

tn 19อภญญา
นางสาวอภิญญา   ทาสีขาว
ครู
tn 21สรพร
นางสาวสุรพีร์  วงษ์อุดม
ครู
tn 22พมพพรรณ
นางสาวพิมพรรณ  ลีลา
ครู

 

tn 23ภาณพงศ

นายภาณุพงศ์   สังขะวินิจ
ครู

tn 24อภชาต

นายอภิชาติ     ชุมพล

ครู

tn 18นพล

สิบเอกนิพล    จำศรี
ครู

  

tn 25กวสรา

นางสาวกวิสรา  ชูทอง

 ครู

tn 26ธรศรา

นางสาวธีริศรา ภูมิคง

ครู

tn 27บญธดา

 นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล

ครู 

  

  tn 28นพวรรณ
นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี
ครู
  tn 29ฉววรรณ
นางสาวฉวีวรรณ คำสี
ครู

tn 30พฒนพงษ  

    ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง        

ครู      

         

    tn 31รตรตน  

นางสาวรติรัตน์ วรวงษ์วุฒิไกร

ครู

   tn 33รตนา

นางสาวรัตนา ดือขุนทด

 ครู

      tn 34มลฤด

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู

 

 tn 32สายธาร 

นางสายธาร   สุขทวี

ครู

  tn 35อรพรรณ  

นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ

ครู

 tn 36แพรวฤด 

ว่าที่ร้อยตร๊หญิงแพรวฤดี งามจั่นศรี

                       ครู

 

tn 37อจฉรา
นางอัจฉรา     ถาวรคุณ
ครู

tn 38บวคำ

นางสาวบัวคำ     สมัญญา
ครู

tn 39พมลมาศ

นางสาวพิมลมาศ    ปัญญาสัย
ครู

 

tn 40ประสทธ
นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครู
                    

tn 42วาสนา

นางสาววาสนา  แสนสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

tn 43ไพรตน
      นายไพรัตน์  บุญศรัทธา
           นักการภารโรง
tn 44สงวาลย
      นายสังวาลย์  ผันนะรา
          นักการภารโรง
tn 45วลย
       นางวิลัย  อูสูงเนิน
          นักการภารโรง 

 

   

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com