header

บุคลากร

 

54
ว่าที่  ร.ต.ธํงชัย  ก้อนสันทัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

2
นายเสน่ห์  มาโค
ครูชำนาญการพิเศษ
3
นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
5
นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

6
นางจริยา  หวันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
7

นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ

8
นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
ครูชำนาญการ 

 

13
นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
11
นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี
ครูชำนาญการ 
12
นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
ครูชำนาญการ

  

24
นางสาวเอมิกา  เภาคำ
รูชำนาญการ
14
นางกัญญาณัฐ  กองยอด
ครูชำนาญการ
15
นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
ครู

 

23
นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครู
  20
นางสาวสุพนา  จันทร์น้อย
ครู

  

 

25
นางรัตนาภรณ์  นาดี
ครูชำนาญการ
26
นายสัมฤทธิ์  นาดี
ครูชำนาญการ
27
นางศรินนา  ลงมาก
ครู

  

31
นางสาวอภิญญา   ทาสีขาว
ครู
29
นางสาวสุรพีร์  วงษ์อุดม
ครูผู้ช่วย
30
นางสาวพิมพรรณ  ลีลา
ครูผู้ช่วย

 

32

นายภาณุพงศ์   สังขะวินิจ
ครู

34

นายอภิชาติ     ชุมพล

ครู

50

สิบเอกนิพล    จำศรี
ครู

  

46
นางสาวกวิสรา  ชูทอง
 ครูผู้ช่วย
51
นางสาวธีริศรา ภูมิคง
ครูผู้ช่วย

 47

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครูผู้ช่วย

 

  

48
นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี
ครูผู้ช่วย
49
นางสาวฉวีวรรณ คำสี
ครูผู้ช่วย

  53

ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง        

ครูผู้ช่วย   

            

         

 

    

   56  

นางสาวรติรัตน์ วรวงษ์วุฒิไกร

ครูผู้ช่วย

 

   b

นางสาวรัตนา ดือขุนทด

 

ครูผู้ช่วย

  n

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

  ครูผู้ช่วย

 

 tn 2 

นางสายธาร   สุขทวี

ครูผู้ช่วย

    tn 3  

นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ

              ครูผู้ช่วย


 tn 41 

ว่าที่ร้อยตร๊หญิงแพรวฤดี งามจั่นศรี

                ครูผู้ช่วย

  

36
นางอัจฉรา     ถาวรคุณ
พนักงานราชการ

37

นางสาวบัวคำ     สมัญญา
พนักงานราชการ

tn IMG 5639

นางสาวพิมลมาศ    ปัญญาสัย
พนักงานราชการ

  

39
นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครูอัตรจ้าง
45
นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง

ครูอัตราจ้าง
40
นางสาววาสนา  แสนสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

41
      นายไพรัตน์  บุญศรัทธา
           นักการภารโรง
42
      นายสังวาลย์  ผันนะรา
          นักการภารโรง
43
       นางวิลัย  อูสูงเนิน
          นักการภารโรง 

 


    

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com