header

ภาษาไทย

25

นางสาวรัตนาภรณ์  เกินสอน
ครู
กศ.บ.การสอนภาษาไทย
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


31
นางสาวอภิญญา  ทาสีขาว
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.การสอนภาษาไทย


51

นางสาวธีริศรา ภูมิคง
ครูผู้ช่วย

 

50

นายชุมพล จำศรี
ครู

 

47

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครูผู้ช่วย

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com