header

ภาษาไทย

tn 15รตนาภรณ

นางสาวรัตนาภรณ์  เกินสอน
ครู
กศ.บ.การสอนภาษาไทย
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


tn 19อภญญา

นางสาวอภิญญา  ทาสีขาว
ครู
กศ.บ.การสอนภาษาไทย


51

นางสาวธีริศรา ภูมิคง
ครู

 

50

นายชุมพล จำศรี
ครู

 

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครู

คบ.ภาษาไทย

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com