ภาษาไทย

50

นายนิพล จำศรี
ครูชำนาญการ
 

คบ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

51

นางสาวธีริศรา ภูมิคง

ครู

 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครู

คบ.ภาษาไทย

tn IMG 2291

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู

กศ.บ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา