header

วิทยาศาสตร์

tn 6จรยา
นางจริยา  หวันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

tn 12สภาพร

นางสาวสุภาพร  สุมะหิงพันธุ์
ครู
วท.บ.เคมี


tn 13ณฐปภสร
นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 17สพนา
นางสาวสุพนา  จันทร์น้อย
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี

tn 21สรพร

นางสาวสุรพีร์  วงษ์อุดม
ครู
กศ.บ.ชีววิทยา

 

tn 25กวสรา
นางสาวกวิสรา  ชูทอง
ครูผู้ช่วย
วท.บ.ฟิสิกส์

 

 

 tn 35อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ   ฉันทานุมัติ

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.การสอนฟิสิกส์


tn 37อจฉรา
นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com