วิทยาศาสตร์

 

tn 12สภาพร

นางสุภาพร  กิจวานิชชัย
ครู

วท.บ.เคมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

tn 6จรยา
นางจริยา  หวันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

tn 13ณฐปภสร
นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 21สรพร

นางสาวสุรพีร์  วงษ์อุดม
ครู
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

 tn 35อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ   ฉันทานุมัติ

ครู

กศ.บ.การสอนฟิสิกส์

tn 37อจฉรา
นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา