header

ศิลปะ

2
นายเสน่ห์  มาโค
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา

13
นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
ครูชำนาญการ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com