header

สังคมศึกษา ฯ

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา

tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
ครูชำนาญการ
ค.บ.ธุรกิจศึกษา
ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา

tn 24อภชาต

นายอภิชาติ  ชุมพล

ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา

 

tn 33รตนา

 

นางสาวรัตนา     ดือขุนทด

ครูผู้ช่วย

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครูอัตราจ้าง
พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com