header

สังคมศึกษา ฯ

7
นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา

8
นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
ครูชำนาญการ
ค.บ.ธุรกิจศึกษา
ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา

34
นายอภิชาติ  ชุมพล
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.สังคมศึกษา

39
นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครูอัตราจ้าง
พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

45
นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
ครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com