สังคมศึกษา ฯ

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ธุรกิจศึกษา
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา

tn 24อภชาต

นายอภิชาติ  ชุมพล

ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

tn 33รตนา

 นางสาวรัตนา     ดือขุนทด

ครู

ค.บ.สังคมศึกษา
tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครูอัตราจ้าง

พธ.บ.พระพุทธศาสนา
พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์