header

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

tn 5บญฤทธ

 

นายบุญญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ

ครู
ศษ.บ.พลศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


tn 16สมฤทธ
นายสัมฤทธิ์  นาดี
ครู
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 39พมลมาศ

 

นางสาวพิมลมาศ     ปัญญาสัย

พนักงานราชการ

กศ.บ. สุขศึกษา

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com