header

สุขศึกษาและพลศึกษา

12
นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
ครู
ศษ.บ.พลศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

26
นายสัมฤทธิ์  นาดี
ครู
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com