ทัศนศึกษาม.ต้น

ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 120

 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 121ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 77ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 142ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 143ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 42ทศนศกษา ม.ตน ๒๐๑๒๑๐ 128