จัดงานเลี้ยง “สวัสดีปีใหม่” สานสัมพันธ์ภายในองค์กร บุคลากรภายนอก และชุมชุน