การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ 2567
ITA (Integrity and Transparency Assessment)

O 01 โครงสร้าง

O 02 ข้อมูลผู้บริหาร

O 03 อำนาจหน้าที่

O 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนางาน

O 05 ข้อมูลการติดต่อ

O 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

O 08 Q&A

O 09 Social Network

O 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O 18 E-Service

O 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กำลังปรับปรุงระบบ ITA

0% Progress Bar