ลำดับที่

รายนามผู้บริหาร

ช่วงดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายจักราวุฒิ สรรคณี

5 มิถุนายน 2522 – 30 กันยายน 2529     

7 ปี

2

นายสมาน พูลสวัสดิมงคล

1 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2536

7 ปี

3

นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์

1 ตุลาคม 2536 – 21 พฤศจิกายน 2540

4 ปี

4

นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ

22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543

3 ปี

5

นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์

20 มกราคม 2543 – 9 พฤศจิกายน 2543

9 เดือน

6

นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์

9 พฤศจิกายน 2543 – 28 มกราคม 2544

2 เดือน

7

นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ

29 มกราคม 2544 – 30 กันยายน 2545

1 ปี

8

นายบุญชิต รอดแก้ว

23 มกราคม 2546 – 26 พฤษภาคม 2548

2 ปี

9

นายวินัย ทิพยานนท์

23 มิถุนายน 2548 – 2 มกราคม 2551

3 ปี

10

นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์

4 กุมภาพันธ์ 2551 – 5 กุมภาพันธ์ 2557

6 ปี

11

นายณรงค์ ทารัตน์

5 กุมภาพันธ์ 2557 – 5 พฤศจิกายน 2558

1 ปี

12

ว่าที่  ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด 5 พฤศจิกายน 2558-11 พฤษภาคม 2561

2 ปี

13

นายอภิเชษฐ์  ชมภู 11 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 2564

3 ปี

14

นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์

1 ตุลาคม 2564 – 9 ตุลาคม 2566

2 ปี

15 ดร.รัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ 10 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน