IMG 7376

ประวัติโรงเรียน


         โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2522 บริเวณที่ตั้งเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าสงวน  ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  แรกตั้งมีเนื้อที่ 50 ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 537 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา

        ระยะแรกตั้งมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ขนาดอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วยเงินบริจาคจากสภาตำบลวังตะเคียนและเงินของชาวบ้าน   เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน โดยจังหวัดได้มีคำสั่งให้ นายวีระเดช ชาญเดช อาจารย์ 1 โรงเรียนกบินทร์บุรี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจักราวุฒิ  สรรคณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2522 หลังจากนั้นมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายนามผู้บริหาร

ช่วงดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายจักราวุฒิ สรรคณี

5 มิถุนายน 2522 – 30 กันยายน 2529     

7 ปี

2

นายสมาน พูลสวัสดิมงคล

1 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2536

7 ปี

3

นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์

1 ตุลาคม 2536 – 21 พฤศจิกายน 2540

4 ปี

4

นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ

22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543

3 ปี

5

นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์

20 มกราคม 2543 – 9 พฤศจิกายน 2543

9 เดือน

6

นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์

9 พฤศจิกายน 2543 – 28 มกราคม 2544

2 เดือน

7

นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ

29 มกราคม 2544 – 30 กันยายน 2545

1 ปี

8

นายบุญชิต รอดแก้ว

23 มกราคม 2546 – 26 พฤษภาคม 2548

2 ปี

9

นายวินัย ทิพยานนท์

23 มิถุนายน 2548 – 2 มกราคม 2551

3 ปี

10

นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์

4 กุมภาพันธ์ 2551 – 5 กุมภาพันธ์ 2557

6 ปี

11

นายณรงค์ ทารัตน์

5 กุมภาพันธ์ 2557 – 5 พฤศจิกายน 2558

1 ปี

12

ว่าที่  ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด

5 พฤศจิกายน 2558-11 พฤษภาคม 2561

2 ปี

13

นายอภิเชษฐ์  ชมภู

11 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 2564

3 ปี

14

นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์

1 ตุลาคม 2564 – 9 ตุลาคม 2566

2 ปี

15

ดร.รัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ

10 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

        

ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 36 คน และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 787 คน     

อาคารเรียนและสถานที่

        1. อาคาร1 ประกอบด้วย ห้องเรียน 10 ห้อง ห้องบริหารงานทั่วไป 1 ห้อง ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องลูกเสือ 1 ห้อง ห้องศิลป์ 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ 1 ห้อง ห้องฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 1 ห้อง ห้องอำนวยการและห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง

        2. อาคาร2 (อาคารกาญจนาภิเษก) ประกอบด้วย ห้องเรียน 14 ห้อง ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

        3. อาคารโรงฝึก 1 หลัง มีห้องปฎิบัติการงานช่าง 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง

        4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

        5. ห้องน้ำนักเรียน 4 หลัง

        6. โรงอาหาร