ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา