สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ไมมพนหลง

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีคุณธรรมนำความรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณธรรม รักศักศรี มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทยโดยเน้นการปฎิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สนับสนุนและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนา ระบบการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์
              เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกๆด้าน มีคุณลัษณะอันพึงประสงค์ของสังคมเป็นคนดี คนเก่ง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อศักยภาพครูและนักเรียน
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้
4. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

IMG 7333

ปรัชญาของโรงเรียน
ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)

คติพจน์ของโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ชมพู

IMG 7337

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตะเคียนทอง

pt flower02

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์