เพลงมาร์ชวังตะเคียน

คำร้อง นางอัมพร ถกลประจักษ์  

                     ธงไสวไกวสะบัดพัดพลิ้วอยู่     ชมพูหลอมเป็นหนึ่งสมัครสมาน
              วังตะคียนวิทยาคมสุขสราญ                            ร่วมสืบสานพัฒนาเยาวชน
              สามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษา                                   งามจรรยามารยาทศาสตร์เฉิดฉัน
              งามน้ำใจร้อยคุณธรรมนำชีวัน                         สื่อสัมพันธ์ร่วมรักมั่นเด่นกว่าใคร
                    ฟ้าชมพูฤทธิรุจดุจคันฉ่อง                       แสงเทียนส่องภูมิปัญญาสว่างไสว
              วังตะเคียนเก่งเกริกเกียรติกาจเกรียงไกร         ส่งเสริมให้การกีฬาพาเด่นดี
              ขอเดชศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน                                งามตระการให้เลื่องชื่อลือศักดิ์ศรี
              ขอองค์พระไตรรัตน์สวัสดี                              เกียรติทวีมีแต่ชัย ชัย ชโย.